Hotline: +84 911 855 979

Dịch vụ

Dịch vụ sân đỗ

  • Bãi đổ
  • Tải hàng/ dỡ hàng từ tàu bay
  • Phân loại và vận chuyển hành lý
  • Vệ sinh tàu bay
  • Vận chuyển hành khách và tổ bay trong sân đỗ
  • GPU, ASU, ACU
  • Xe vệ sinh
  • Xe nước sạch
  • Kéo đẩy tàu bay
  • Kiểm soát ULD

PRI14528.jpg